Nüfus arttıkça gıda tüketimi de sürekli artmaktadır. Buna bağlı olarak, sürdürülebilir gıda tüketimi tüm dünyada çok popüler ve pek çok yönüyle incelenen disiplinlerarası bir konu haline gelmiştir. Çünkü sürdürülebilir gıda tüketimi konusu ekonomi, sağlık, çevre, sosyoloji ve pazarlama gibi pek çok disiplin ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, sürdürülebilir gıda tüketimi ile ilişkili pek çok konu ve kapsama Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birçoğunda atıfta bulunulmaktadır. Geleceğin dünyasının en büyük sorunlarından biri arasında gıda sisteminde sürdürülebilirliğinin sağlanması da yer almaktadır. Sürdürülebilir gıda tüketimi, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de tüketicilerin bilinçlenmesi ile sağlanabilir. Ancak yetişkinleri bu alanda eğitmek ve davranış değişikliği yaratabilmek için doğru bir mekanizmanın varlığında söz etmek güçtür.

Özellikle beş farklı ülkeden 400’e yakın yetişkin tüketici ve 70’den fazla uzman görüşüne dayalı olarak oluşturulan mevcut durum ve eğitim ihtiyaçları analiz raporunda sunduğumuz bulgulara göre, gıdaların sürdürülebilir tüketimi konusunda eğitim ve farkındalık eksikliği olduğu aşikardır. Buradan hareketle SUSCOF projesi ile yetişkin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki davranışlarının çok boyutlu bir şekilde ölçülmesinin yanı sıra yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda bilinçlendirilmesini ve davranış değişikliği yaratılmasını hedeflenmiştir. Yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi davranışlarını etkileyecek bir eğitim mekanizması geliştirmek için; detaylı bir ihtiyaç analizi, doğru bir ölçüm aracı, bazı eğitim materyalleri ve etkinlikler ve bunların çeşitli platformlarda bir arada sunulması gerektiği düşüncesiyle, proje faaliyetleri sonucunda hem davranışların ölçülmesi hem de öğrenmenin geniş kesimlere yayılması için bütünleşik bir sistem geliştirilmiştir. İlk aşamada amaç, eğitim ihtiyacını ortaya konulmasıydı. Kapsamlı bir rapor oluşturularak yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının düzeyi ve alanları ortaya konulmuştur. Ardından, gıdaların sürdürülebilir tüketimini ölçmek için geçerli, güvenilir, kapsamlı ve kültürler arası bir indeks geliştirilmiştir. Bu aşamalardaki çalışmaları yürütmek için uzmanlar, yetişkin tüketiciler ve kapsamlı masa başı araştırması ile çok yönlü ve kapsayıcı bir dizi araştırma yapılmıştır.

Üçüncü aşamada, bir önceki aşamada geliştirilen Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi (SCOFI) kullanılarak yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketim davranışları analiz edilmiştir. Sosyal ve demografik değişkenlerle birlikte indeks sonuçları, sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda yetişkin kümelerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Her küme detaylı olarak tanımlanmış ve eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu arada tüm ortak ülkeler göz önünde bulundurularak bir yetkinlik haritası geliştirilmiş ve sağlanmıştır. Bu harita, farklı yetişkin tüketicilerin çeşitli boyutlarda karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Projenin dördüncü aşamasında; kitap, broşür, kitapçık, videolar gibi ğrenmeye yardımcı içerikler oluşturulmuştur. Tüm bu materyaller çeşitli çoğaltıcı etkinliklerde, seminerlerde/web seminerlerinde, kısa süreli ortak personel etkinliğinde ve sosyal medya araçlarında yetişkinlere sunulmuştur.

Son aşamada ise dijital platformlar oluşturulmuş ve zenginleştirilmiştir. Proe web sayfası dışında MySusCoF adında bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Proje sırasında geliştirilen tüm materyaller dijital platformlara entegre edilerek daha geniş tüketici kesimlerine ulaşılması hedeflenmiştir. Raporlar, kitap, kitapçıklar, broşürler, yetkinlik haritası, SCOFI öz değerlendirme aracı, videolar ve daha birçok eğitim materyali web sitesinde ve mobil uygulamada yetikinlerin kullanımıca ücretsiz bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca geliştirilen mobil uygulama oyunlaştırma tabanlı hazırlanmıştır. Bu sayede daha kullanışlı ve eğlenceli bir mobil uygulamanın kullanıcılara sunulması sağlanmıştır.

Öte yandan, proje faaliyetleri kapsamında 6 Ulusötesi Proje Toplantısı, 9 ülkeden katılımcı ile kısa dönemli bir ortak personel öğrenme, öğretme, eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 5 günlük bir webinar ile daha etkili eğitim materyalleri ve araçlarının hazırlanmasını sağlamak amacıyla proje katılımcılarına yönelik bir etkinlik düzenlenmiştir.

Çoğaltıcı etkinlikler, konferanslar, webinarlar, seminerler, bilgilendirme stantları, uluslararası bir video yarışması, uluslararası indeksli bilimsel dergi makaleleri, bildiriler vb. gibi birçok yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sırasında 145000’den fazla yetişkin dijital kanallardan bilgilendirilmiş ve etkileşime geçilmiş, 5000’den fazla yetişkin ile yüz yüze temas kurulmuştur. Proje web sitesi 119 ülkeden kullanıcılar tarafından ziyaret edilmiştir. Düzenlenen aktivitelere çok sayıda özel sektör şirketleri, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, kooperatifler, araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri vb. çeşitli bağlamlardan 120’den fazla ilgili kurum veya kuruluş temsilcileri katılmıştır. Bu sayede gıda tüketiminin çeşitli paydaşlarıyla proje sonuçlarının paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanarak geniş bir etki oluşturulmuştur.

Başlangıç: 01-09-2018 – Bitiş: 31-12-2021

Proje Referansı: 2018-1-TR01-KA204-058739

AB Hibesi: 223305 Euro

EURProgramı: Erasmus+

Ana Eylem: Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem Türü: Yetişkin eğitimi için Stratejik Ortaklıklar