Det andra framstegsmötet

Huvudmålen för framstegsmötet var att utvärdera framstegen i arbetet kring output 2, THE SUSTAINABLE CONSUMTION OF MAT INDEX: presentera och diskutera dess interimsresultat och planer för slutförande; samt att diskutera Output 3, Kompetenskartan över konsumentkompetenser i relation till hållbara matvanor. Särskild uppmärksamhet ägnades åt frågan om hur ”hållbar konsumtion av livsmedel” kan definieras eller avgränsas.

Under mötet diskuterades även idéer om projektets hemsida och spridning genom sociala medier. Överenskommelse träffades om uppföljningsaktiviteter, inklusive onlinemöten. Den framtida förberedelsen av Output 4, utbildningsmaterial, introducerades. Det andra framstegsmötet för SUSCOF-projektet hölls 17-20 november 2019 i Uppsala, Sverige, i ’Collaboratory’ lokaler som gjorts tillgängliga av Uppsala universitet. Sammanlagt deltog 11 personer från fem olika länder.