Hlavnou úlohou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako jedinej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie svojho druhu na Slovensku je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v r. v súlade s bolonskou stratégiou na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vied. Ako jediná poľnohospodárska univerzita na Slovensku má SPU exkluzívne postavenie v rámci slovenských univerzít a celoštátnej pôsobnosti. Jeho poslaním je poskytovať a zabezpečovať vzdelávanie, výskum a poradenstvo tak, aby sa vytvárali, prenášali a prepájali poznatky potrebné pre rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví a rozvoj vidieka na Slovensku. Spolu s akademickými pracoviskami je SPU súčasťou siete verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. V súčasnosti má SPU právo udeľovať tituly v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch.

Univerzita kladie zásadný dôraz na internacionalizáciu vzdelávania a výskumu. Prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných programov LLP – Erasmus, CEEPUS a ďalšie, SPU má v súčasnosti 136 bilaterálnych dohôd v rámci programu Erasmus a viac ako 50 dohôd o medziuniverzitnej spolupráci po celom svete. Množstvo študijných pobytov a stáží na partnerských inštitúciách v mnohých krajinách sveta, ako aj čoraz väčší počet zahraničných študentov na univerzite vytvára medzinárodný rozmer, čím zvyšuje atraktivitu univerzity pre potenciálnych uchádzačov.

Fakulta ekonómie a manažmentu je pravidelne ocenená ARRA (Nezávislá agentúra pre hodnotenie univerzít) ako najlepšia ekonomická fakulta na Slovensku. Ponúka širokú škálu akreditovaných študijných programov, ktoré pokrývajú kľúčové oblasti ekonómie a manažmentu a má vynikajúcu povesť a je známy pre uplatnenie absolventov vo verejnom aj súkromnom sektore, s jedinečnými študijnými programami a špičkovým výskumom so silným medzinárodným zázemím.< /p>

SPU v Nitre má dlhoročné skúsenosti s výskumom a vzdelávaním predmetov súvisiacich s potravinami, kvalitou potravín, spotrebiteľským správaním, ľudskou výživou a udržateľnosťou spotreby a spoločnosti. Všetky predmety patria medzi priority výskumu a vzdelávania.

Viac sa dočítate na www.uniag.sk

Všetci odborníci v projektovom tíme majú skúsenosti v oblastiach potrebných pre projekt:

Elena Horská je dekankou FEM SPU v Nitre a profesorkou marketingu a manažmentu na Katedre marketingu a obchod. Jej hlavná výskumná orientácia zahŕňa spotrebiteľské štúdie, marketing potravín a internacionalizáciu. Koordinovala projekt strategického partnerstva “Štúdie kvality potravín a spotrebiteľov” v rámci toho boli vydané nové učebnice a študijné materiály vo Wageningen Academic Publisher (Sensory marketing, Augmented reality, Neuromarketing for food retailers and Food trends). Ako dekanka fakulty riadila koncepciu a implementáciu Laboratória spotrebiteľských štúdií do výskumného a vzdelávacieho procesu na FEM.

Jakub Berčík je odborným asistentom na tej istej katedre, školiteľom Laboratória spotrebiteľských štúdií FEM SPU. v Nitre a školiteľom Laboratória neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre. Je hlavným autorom 2 prihlásených patentových prihlášok: 1) Spôsob získavania a/alebo spracovania neuromarketingových dát, systém na ich implementáciu; a 2) informačné zariadenie so súčasným spätným získavaním, spôsob prezentácie informácií. Vyučuje predmety ako Retailing and Merchandising, E-commerce a Marketing. Je koordinátorom vzdelávacieho projektu a v minulosti bol aktívnym partnerom viacerých projektov. Publikoval už viac ako 60 vedeckých prác, jednu s 3,2 IF.

Johana Paluchová pôsobí ako odborná asistentka na tej istej katedre. Vyučuje predmety: Marketing služieb, Európske spotrebiteľské a spotrebiteľské správanie, Medzinárodný marketing a Marketing. Aktívne pracovala na viac ako 15 projektoch Doposiaľ publikovala viac ako 64 prác, v súčasnosti je lokálnou koordinátorkou vzdelávacieho projektu Erasmus+ VTC a spoluúčastníčkou na jednom vzdelávacom projekte, 2 výskumných projektoch a 2 grantových projektoch SPU v Nitre. profesionál v segmente HORECA.

Miroslava Kačániová pôsobí v medzinárodných aktivitách, ECTS koordinátorka FBP SPU v Nitre, Európa a vysokoškolská učiteľka na Katedra mikrobiológie; Výskum: Mikrobiológia, mikrobiológia potravín, biotechnológia; Aktuálne projekty: 1 Európska spolupráca, CEEPUS, TEMPUS, 4 slovenské výskumné a vzdelávacie projekty. Minulé projekty: celkom 22. Spolu 903 publikácií vrátane 91 vo WEB of Science a Scopus, 19 vedeckých monografií, 6 kníh, 200 vedeckých prác v časopise bez IF, 217 prác z domácej a medzinárodnej konferencie, 6 skript a iné, spolu 1183 citácií vrátane 430 v SCOPUS/Web of Veda.

Simona Kunová pracuje na SPU v Nitre, FBP, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín. Zaoberá sa výskumom Hygieny a sanitácie potravín, mikrobiologickej bezpečnosti potravín. Predchádzajúce projekty: 5 výskumných projektov, 5 vzdelávacích projektov. Publikácie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a v Zbierke abstraktov. Spolu: 228 publikácií, 25 vo WEB of Science a Scopus, 2 vedecké monografie, 1 kniha, 65 vedeckých prác v časopise bez IF, 95 prác z domácej a medzinárodnej konferencie, 4 skriptá a iné, spolu 126 citácií vrátane 72 v SCOPUS/Web vedy. Aktívna účasť na národných a medzinárodných konferenciách.

Marta Habánová je akademická pracovníčka a zástupkyňa vedúceho Katedry výživy ľudí. Vyučuje kurzy: Nutričná epidemiológia a Spracovanie potravín a stravovanie. Od roku 2001 sa zaoberá problematikou výživy človeka a preventívnym pôsobením správnej výživy a životného štýlu proti chronickým neinfekčným ochoreniam ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, obezita, diabetes mellitus, osteoporóza a iné. Je autorkou, resp. spoluautorkou viac ako 180 publikácií, spoluautorkou troch patentov a učebníc.

Mária Borbélyová je administratívnou pracovníčkou na FEM SPU v Nitre. Podieľala sa na projekte financovanom EÚ a jej ESF s názvom „Predstavenie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami“, kód ITMS 26110230065, ako aj na projekte Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships projects “Food Quality and Consumer Studies (FOODCOST)”, č. 2014-1-SK01-KA203-000464 a „Udržateľnosť malých a rodinných fariem“ (PÔDY), č. 2016-1-SK01-KA203-022611.