KOMPETENČNÁ MAPA DOSPELÝCH

This Competence Map presents the comparative situations of each country in the meaning of the level of sustainable consumption of food. The map also covers additional statistics and insights about food consumption in partner countries. The SCOFI measures the sustainable consumption of food scores of each partner country and thanks to the Competence Map, one could see the results of each country and also could compare the scores by the different demographics. Inherently, the Competence Map presents European perspective on sustainable consumption of food.


MEDZINÁRODNÁ SPRÁVA

Vzdelávanie dospelých smerom k udržateľnej spotrebe musí byť v súčasnosti prioritným cieľom. Ak sa zlepší udržateľné správanie dospelých, zlepší sa aj ich deti. Spoločné zistenia nášho medzinárodného výskumu dokazujú nevyhnutnosť vzdelávania dospelých v oblasti udržateľnej spotreby potravín. V tejto štúdii je nový index s názvom SCOFI (Index udržateľnej spotreby potravín) implementovaný u dospelých žijúcich v Rakúsku, Dánsku, Švédsku, na Slovensku a v Turecku s cieľom merať ich správanie v oblasti udržateľnej spotreby potravín. Táto správa predstavuje analýzu nadnárodného výskumu na základe 1316 spotrebiteľských údajov z piatich rôznych krajín. SCOFI pozostáva z troch dimenzií ako „udržateľný životný štýl“, „spotreba potravín a plytvanie potravinami“ a „ekologická spotreba“. Všetky skóre podľa dimenzií a krajín sú uvedené v excelových súboroch (IO3_A: Food Consumption Competence Map_ENG). Okrem toho sú všetky skóre podľa dimenzií a krajín poskytované prostredníctvom http://scofi.suscof.com


SPRÁVA SCOFI CLUSTER

Uskutočnenie prieskumu pokrývajúceho potreby a správanie dospelých bolo navrhnuté s cieľom identifikovať homogénne skupiny dospelých, ktoré majú podobnú udržateľnú spotrebu potravín a postojov. Klastrová správa prezentuje výsledky realizovanej kvantitatívnej analýzy založenej na skóre SCOFI vo vzťahu k demografickým a sociálno-ekonomickým profilom dospelých, ktoré sú skúmané pomocou série štatistických analýz. Analýzy sa vykonali na kompletnom súbore čistých údajov zozbieraných od všetkých partnerov projektu 1316 dospelých. V správe sú výsledky analýzy prezentované s tabuľkami a vysvetlené s podporou grafiky.