Táto správa predstavuje analýzu súčasnej situácie, pokiaľ ide o udržateľné stravovacie návyky, predovšetkým v partnerských krajinách, a porovnáva ju s potrebou udržateľnej spotreby potravín vyjadrenou v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. Rozlišujeme medzi situáciou v krajinách s dlhodobou históriou ovplyvňovania spotrebiteľského správania (Rakúsko, Dánsko, Švédsko) a krajinami, ktoré sa angažujú v poslednom období (Slovensko, Turecko).

Na základe analýzy potrieb boli urobené štyri základné odporúčania s analýzou kvalitatívnych aj kvantitatívnych údajov zozbieraných od dospelých spotrebiteľov a odborníkov v tejto oblasti. Tieto odporúčania boli pripravené s cieľom poskytnúť základ pre diskusie a poskytnúť základ pre vzdelávací obsah, ktorý pomôže dospelým rozvíjať ich zručnosti a správanie, aby bola spotreba potravín udržateľnejšia.