Dňa 22. júna 2021 sa na FEM SPU v Nitre uskutočnil odborný seminár pre verejnosť s názvom Potraviny a udržateľný prístup. Osobne sa ho zúčastnilo 60 účastníkov a 40 účastníkov sledovalo seminár online prostredníctvom MS TEAMS.

Hlavnou témou seminára bola prezentácia výsledkov projektu, ktorý sa zameriava na skúmanie a hodnotenie meniaceho sa správania dospelých v oblasti udržateľnej spotreby potravín. Projekt je riešený na Slovensku, v Rakúsku, Švédsku a Dánsku pod koordinačnou univerzitou z Turecka.

Seminár otvoril a moderoval prof. Do funkcie sa zapojil Ing. Elena Horská ako lokálna koordinátorka projektu. Počas workshopu boli postupne prezentované všetky výstupy projektu, ktoré členovia projektového tímu prezentovali. Do funkcie sa zapojil Ing. Mária Holotová, PhD. hovoril o aktuálnej situácii v oblasti trvalo udržateľného prístupu k potravinám Ing. Martina Hanová, PhD., ktorá bola vedúcou metodologickou riešiteľkou projektu, oboznámila účastníkov s procesom skúmania predmetnej problematiky v jednotlivých krajinách a prezentovala hlavné výsledky, vyjadrené takzvaným SCOFI indexom – Indexom udržateľnej spotreby potravín. , doc. Do funkcie sa zapojil Ing. Ľubica Kubicová, PhD. spolu s Ing. Kristína Predanócyová, PhD. oboznámil účastníkov seminára s témou konzumácie potravín z aspektu výživy, doc. Do funkcie sa zapojil Ing. Zdenka Kádeková, PhD. predstavila problematiku udržateľnosti z hľadiska potravinového reťazca Ing. Marcela Hallová, PhD. predstavil mapu kompetencií a prof. Do funkcie sa zapojil Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. hovoril o možnostiach začlenenia projektových tém do vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou.

Seminár obohatili svojimi príspevkami aj odborníci z praxe. Medzi nimi Ing. Oliver Šiatkovský, PhD., predseda PVOD Madunice a predseda RPPK Trnava, ktorý sa venoval problematike udržateľnosti v celej potravinovej vertikále a zdôraznil nutnosť prenosu opatrení do praxe, marketingová manažérka Katarína Jaklovská z Lyry, ktorá predstavila koncept udržateľnosti spoločnosti dňa vstupná a výstupná stránka z výroby kvalitnej čokolády, Mgr. Csilla Budinszka, fitness trénerka a výživová poradkyňa, pôsobiaca v nitrianskom fitness centre 365 GYM, ktorá stojí za zmenami nielen v jedálničku, ale aj v životnom štýle viacerých našich kolegov a študentov a napokon aj naša absolventka Ing. Katarína Lieskovská, ktorá je vegánkou už 20 rokov a ktorej tiež nie je ľahostajné nielen jedlo, ale celkovo životné prostredie.

Seminár obohatili aj študenti študijného programu Agrárny obchod a marketing. Vytvorili propagačné články, krátke videoformáty pre sociálne siete TIK-TOK a Instagram, takzvané REELS a celkovo 36 videí v trvaní max. 3 minúty. Päť najlepších videí postúpilo do medzinárodnej súťaže v rámci projektu SUSCOF na odbornom seminári. Ich autori sa v zimnom semestri 2021/2022 zúčastnia exkurzie do Viedne na Univerzitu BOKU, kde bude prebiehať školenie o udržateľnosti v prístupe k potravinám.