Druhé stretnutie o pokroku

Hlavnými cieľmi stretnutia o pokroku bolo zhodnotiť pokrok v práci okolo výstupu 2, INDEXU UDRŽATEĽNEJ SPOTREBY POTRAVÍN: prezentovať a prediskutovať jeho priebežné výsledky a plány na dokončenie; ako aj prediskutovať výstup 3, mapu kompetencií spotrebiteľských kompetencií vo vzťahu k udržateľným stravovacím návykom. Osobitná pozornosť sa venovala otázke, ako možno definovať alebo vymedziť „udržateľnú spotrebu potravín“.

Počas stretnutia boli prediskutované aj nápady týkajúce sa webovej stránky projektu a diseminácie prostredníctvom sociálnych médií. Dosiahla sa dohoda o nadväzujúcich činnostiach vrátane online stretnutí. Bola predstavená budúca príprava Výstupu 4, vzdelávacích materiálov. Druhé stretnutie Progress pre projekt SUSCOF sa konalo 17. – 20. novembra 2019 v Uppsale vo Švédsku v priestoroch „Collaboratory“, ktoré sprístupnila Uppsalská univerzita. Celkovo sa zúčastnilo 11 ľudí z piatich rôznych krajín.